Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową biało-czarną  
       
  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie > Edukacja

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego "Lubelska kuźnia talentów 2019-2021"
Szybkie menu: Ogólny opis | Podstawa prawna | Wymagane dokumenty | Sposób dostarczania dokumentów | Termin realizacji | Miejsce załatwienia | Dane kontaktowe | Usługi powiązane | Formularze elektroniczne | Formularze do druku

Ogólny opis

Niniejsza usługa umożliwia złożenie wniosku o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

 1. pełnoletni uczeń;
 2. rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego;
 3. dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

O stypendium w ramach projektu "Lubelska kuźnia talentów 2019-2021" mogą ubiegać się uczniowie, spełniający warunki programu zgodnie z zapisami regulaminu.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego
Za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.
  
Podstawa prawna

Uchwała Nr VI/125/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego "Lubelska kuźnia talentów 2019-2021" (Dz. U. Woj. Lubelskiego poz. 3970), https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=56&p1=szczegoly&p2=1393539

  
Wymagane dokumenty

Bezwzględnie wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”;
 2. zaświadczenie lub elektroniczny odpis dokumentu, opatrzony podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym, o rozpoczęciu lub kontynuowaniu przez ucznia, ubiegającego się o stypendium, nauki w publicznej lub niepublicznej szkole, niebędącej szkołą dla dorosłych, prowadzącej kształcenie zawodowe, wystawione przez uprawnionego pracownika szkoły;
 3. kopia świadectwa otrzymanego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium lub kopię indeksu (co najmniej strony od 1 do 5 i strony z ocenami za semestr poprzedzający rok, na który przyznawane jest stypendium);
 4. indywidualny plan rozwoju edukacyjnego;
 5. deklaracja opieki dydaktycznej nad uczniem lub jej elektroniczny odpis, opatrzony podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym;

jeżeli dotyczą:

 1. kopia wyników obowiązkowego egzaminu zewnętrznego, stanowiącego podstawę do przyjęcia do szkoły;
 2. ponumerowane w prawym górnym rogu zgodnie z numeracją wskazaną we wniosku dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach, olimpiadach lub turniejach organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad:
  • kopię lub kopie zaświadczeń wydanych przez organizatora o przyznanych tytułach laureata lub finalisty w konkursach, olimpiadach lub turniejach. Każde kolejne osiągnięcie należy potwierdzić odrębnym dokumentem;
  • zaświadczenie lub zaświadczenia lub ich elektroniczny odpis, opatrzony podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym, wystawione przez dyrektora szkoły o udziale w etapie II/okręgowym konkursu, olimpiady lub turnieju. Każde kolejne osiągnięcie należy potwierdzić odrębnym dokumentem;
 3. kopia zezwolenia na indywidualny program nauki udzielonego na postawie przepisów wydanych przez ministra właściwego ds. edukacji (nie dotyczy, jeżeli informacja o realizacji indywidualnego programu nauki wpisana jest na świadectwo promocyjne);
 4. kopia zaświadczenia wydanego przez organizatora zajęć przewidzianych tokiem studiów organizowanych na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
 5. oświadczenie lub oświadczenia o spełnianiu kryteriów określonych w § 4 ust. 3 pkt. 1-6 Regulaminu programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”oraz posiadaniu dokumentów potwierdzających ich spełnianie;

oraz klauzula informacyjna i oświadczenia dotyczące zapoznania się z regulaminem i komunikacji e-mail.

  
Sposób dostarczania dokumentów

Dokumenty można złożyć:
1. osobiście lub za pośrednictwem placówki pocztowej
Pobrany wniosek o przyznanie stypendium powinien zostać wypełniony na komputerze w arkuszu kalkulacyjnym, zapisany i dołączony w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD lub innym nośniku danych), wydrukowany i podpisany. Dodatkowo należy dołączyć kopie pozostałych wymaganych dokumentów.

2. poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
Pobrany wniosek o przyznanie stypendium powinien zostać wypełniony na komputerze w arkuszu kalkulacyjnym, zapisany i dołączony w formie elektronicznej. Dodatkowo należy dołączyć skany pozostałych wymaganych dokumentów.

  
Termin realizacji
Termin składania wniosków o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2019-2020: od 2 września 2019 r. do 20 września 2019 r.
  
Miejsce załatwienia

  
Dane kontaktowe

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
Tel. (81) 47 81 410, pok. 512 lub (81) 47 81 459, pok. 538 lub (81) 44 16 713/716, pok. 537 lub tel.(81) 44 16 709, pok. 513
stypendia_rpo@lubelskie.pl

  
Usługi powiązane

Złożenie sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia w ramach programu stypendialnego "Lubelska kuźnia talentów 2019-2021"

  
Obowiązek informacyjny o danych osobowych
Klauzula informacyjna od administratora danych osobowych:
1) administratorem podanych danych osobowych, który odpowiada za ich przetwarzanie jest Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin;
2) dane osobowe dziecka wnioskodawcy lub/i dane osobowe wnioskodawcy przetwarzane są wyłącznie w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie stypendium,
a w przypadku otrzymania stypendium również w związku z realizacją projektu "Lubelska kuźnia talentów 2019-2021";
3) przetwarzanie danych osobowych dziecka wnioskodawcy lub/i danych osobowych wnioskodawcy jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej zwanym RODO w zw. z art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203);
4) dane osobowe dziecka wnioskodawcy lub/i dane osobowe wnioskodawcy mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do kontroli poprawności prowadzonego naboru a w przypadku udzielenia wsparcia również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem, sprawozdawczością i ewaluacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;
5) dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
6) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu (brak możliwości udzielenia wsparcia nie dotyczy odmowy podania danych wrażliwych);
7) wnioskodawca ma prawo dostępu do treści danych osobowych dziecka wnioskodawcy lub/i swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania;
8) wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, Warszawa;
9) wnioskodawcy nie przysługuje:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;
10) wnioskodawca ma możliwość kontaktu we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem podanych danych osobowych oraz wykonywaniem praw, o których mowa w punkcie 7 i 8 z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@lubelskie.pl.
Formularze elektroniczne


  
Formularze do druku


  


Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.