Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową  biało-czarną  
       
  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie > Zdrowie i Polityka Społeczna

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną
Szybkie menu: Ogólny opis | Podstawa prawna | Wymagane dokumenty | Sposób dostarczania dokumentów | Termin realizacji | Miejsce załatwienia | Opłaty | Dane kontaktowe | Tryb odwoławczy | Informacje dodatkowe |  | Formularze do druku

Ogólny opis

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej wykonującej badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646, z późn. zm.) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

Pracownię psychologiczną może prowadzić przedsiębiorca, który:

1. posiada zestaw metod badawczych i urządzeń, określonych metodyką, oraz warunki lokalowe, gwarantujące wykonywanie badań psychologicznych, zgodnie ze standardami określonymi w metodyce;

2. zatrudnia co najmniej jednego uprawnionego psychologa lub sam jest takim psychologiem;

3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności, który za opłatą dokonuje wpisu do rejestru i wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu, o którym mowa w art. 85 ust. 8 ustawy o kierujących pojazdami.

Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego.
W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.
  
Podstawa prawna

- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. poz. 937)

  
Wymagane dokumenty

1. wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną zawierający następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile taki numer jest wymagany;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy - o ile taki posiada;

4) numer identyfikacji statystycznej REGON – o ile taki numer przedsiębiorca posiada;

5) oznaczenie i adres pracowni psychologicznej;

6) imię i nazwisko uprawnionego psychologa prowadzącego w pracowni psychologicznej badania psychologiczne wraz z jego numerem ewidencyjnym.

Wniosek o wpis można złożyć na załączonym formularzu F-OZ/29 (19.12.2018).

2. oświadczenie o którym mowa w art. 85 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami:

„Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznych, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.”.

Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

3. dowód wniesienia opłaty.

Dane zawarte we wniosku o wpis do w/w rejestru oraz w oświadczeniu powinny być zgodne ze stanem faktycznym oraz z danymi umieszczonymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG/Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (081) 478-13-13.

W razie wątpliwości co do poprawności wpisywanych danych, przedkładanych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny przed złożeniem wniosku o dokonanie wpisu.

  
Sposób dostarczania dokumentów

Dokumenty można złożyć:

1. do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (Lublin, ul. Artura Grottgera 4, parter) lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

2. drogą elektroniczną przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

  
Termin realizacji
Marszałek województwa jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną w terminie 7 dni od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 85 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Jeżeli marszałek województwa nie dokona wpisu we wskazanym wyżej terminie 7 dni, a od dnia wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy marszałek województwa wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
  
Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (IV p., pok. 439), tel. (081) 478-13-13.

  
Opłaty

Opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną: 400 zł (§ 13 pkt. 3 lit. a w/w rozporządzenia)

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego:

41 1020 3150 0000 3902 0047 7505

tytuł przelewu:

„opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonego przez Marszałka Województwa Lubelskiego”.

  
Dane kontaktowe

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (IV p., pok. 439)

tel. (081) 478-13-13.

  
Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie dokonania wpisu stronie przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubelskiego.

  
Informacje dodatkowe

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć marszałkowi województwa, który wpisał go do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, pisemną informację o wszelkich zmianach danych w zakresie, o którym mowa w art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami , w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

  
Obowiązek informacyjny o danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że kiedy przedsiębiorcą składającym wniosek jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców zastosowanie ma poniższe:

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Lubelskiego, adres: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl.

Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem praw, o których mowa poniżej, możliwy jest pod adresem mailowym: iod@lubelskie.pl (inspektor ochrony danych).

Pani/Pana dane osobowe:

1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu wykonywania zadań administracyjnych, o których mowa w art. 85, art. 85a, art. 85b, art. 88, art. 88a, art. 88b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

2. nie będą udostępniane innym odbiorcom;

3. będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa.

Podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ wynika z wymogu ustawowego określonego w art. 85 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.

Formularze do druku


  


Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.