Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową  biało-czarną  
       
  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie > Zdrowie i Polityka Społeczna

Wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu
Szybkie menu: Ogólny opis | Podstawa prawna | Wymagane dokumenty | Sposób dostarczania dokumentów | Termin realizacji | Miejsce załatwienia | Opłaty | Dane kontaktowe | Tryb odwoławczy | Informacje dodatkowe |  | Formularze do druku

Ogólny opis

O wpis do ewidencji psychologów transportu może ubiegać się osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia,

2) ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu

prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia,

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.

Ewidencję psychologów transportu prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu

na miejsce zamieszkania, który dokonuje wpisu do ewidencji w drodze decyzji administracyjnej

o której mowa w art. 87 ust. 3 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami za opłatą i wydaje z urzędu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w art. 87 ust. 3 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami.

Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego.
W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.
  
Podstawa prawna

- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. poz. 937)

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.

  
Wymagane dokumenty

1. Pisemny wniosek skierowany do Marszałka Województwa Lubelskiego, zawierający: imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania. Wniosek można złożyć na załączonym formularzu druk nr F-OZ/19 (19.12.2018).

2. Kserokopia dyplomu ukończenia wyższych studiów psychologicznych.

3. Kserokopia dyplomu ukończenia podyplomowych studiów w zakresie psychologii transportu prowadzonych przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia.

Zgodność z oryginałem kserokopii dyplomów należy poświadczyć. Może to uczynić: notariusz (w takim przypadku nie jest wymagana wizyta w Urzędzie Marszałkowskim celem okazania oryginałów dyplomów) oraz pracownik Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie (ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, pokój 439, IV p.). Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: (081) 478-13-13.

4. Oświadczenie osoby o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu uzyskania korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.

5. Dowód wniesienia opłaty.

  
Sposób dostarczania dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

  
Termin realizacji
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  
Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (IV p., pok. 439)

tel. (081) 478-13-13.

  
Opłaty

Opłata za wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu – 40 zł (§ 13 pkt. 3 lit. b w/w rozporządzenia).

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: 41 1020 3150 0000 3902 0047 7505 tytułem: „opłata za wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu prowadzonej przez Marszałka Województwa Lubelskiego”.

  
Dane kontaktowe

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (IV p., pok. 439)

tel. (081) 478-13-13.

  
Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubelskiego.

  
Informacje dodatkowe

Uprawniony psycholog wpisany przez marszałka województwa do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu obowiązany jest zgodnie z art. 87 ust. 6 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami przekazać marszałkowi województwa: oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonuje badania - najpóźniej do dnia rozpoczęcia badań oraz informację o zmianie danych, zamieszczonych w w/w ewidencji w terminie 14 dni od dnia ich zmiany.

  
Obowiązek informacyjny o danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że:

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Lubelskiego, adres: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl.

Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem praw, o których mowa poniżej, możliwy jest pod adresem mailowym: iod@lubelskie.pl (inspektor ochrony danych).

Pani/Pana dane osobowe:

1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu wykonywania zadań administracyjnych z zakresu psychologii transportu, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, na podstawie art. 87 ust. 3 tej ustawy;

2. nie będą udostępniane innym odbiorcom;

3. będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa.

Podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ wynika z wymogu ustawowego określonego w art. 87 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.

Formularze do druku


  


Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.