Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową  biało-czarną  
       
  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie > Zdrowie i Polityka Społeczna

Realizacja postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody
Szybkie menu: Ogólny opis | Podstawa prawna | Wymagane dokumenty | Sposób dostarczania dokumentów | Termin realizacji | Miejsce załatwienia | Opłaty | Dane kontaktowe | Tryb odwoławczy | 

Ogólny opis

Osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody w sytuacji, gdy:

1. jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego, bądź

2. jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia.

O potrzebie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody orzeka sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania tej osoby - na wniosek jej małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa, jej przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę.

W stosunku do osoby objętej oparciem społecznym wniosek może zgłosić również organ do spraw pomocy społecznej.

W/w postanowienia sądowe przekazywane są do realizacji przez sąd, ośrodki pomocy społecznej, prokuraturę lub rodzinę osoby chorej psychicznie.

Zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychiczniebez jej zgody należy do marszałka województwa.

Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego.
W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.
  
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z późn. zm. )

  
Wymagane dokumenty

Prawomocny odpis postanowienia sądu

  
Sposób dostarczania dokumentów

Dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (Lublin, ul. Artura Grottgera 4, parter) lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

  
Termin realizacji
Bez zbędnej zwłoki. Nie później jednak niż w ciągu miesiąca od od dnia otrzymania prawomocnego odpisu postanowienia sądu , w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania przedmiotowgo postanowienia.
  
Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

  
Opłaty

Brak

  
Dane kontaktowe

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (IV p., pok. 438)

tel. (081) 44-16-513

  
Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

  
Obowiązek informacyjny o danych osobowych

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że:

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Lubelskiego, adres ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl.

Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem praw, o których mowa poniżej, możliwy jest pod adresem mailowym: iod@lubelskie.pl (inspektor ochrony danych).

Pani/Pana dane osobowe:

1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody na podstawie art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

2. nie będą udostępniane innym odbiorcom;

3. będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ wynika z wymogu prawnego określonego w art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.