Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową  biało-czarną  
       
  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie > Kultura

Złożenie oferty na realizacje zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)
Szybkie menu: Ogólny opis | Podstawa prawna | Wymagane dokumenty | Sposób dostarczania dokumentów | Termin realizacji | Miejsce załatwienia | Opłaty | Dane kontaktowe | Tryb odwoławczy | Usługi powiązane |  | Formularze do druku

Ogólny opis

Podmioty uprawnione:

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

4. Spółdzielnie socjalne.

5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego.
W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.
  
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późń. zm.).

4. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

  
Wymagane dokumenty

1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego F-KE/67(20.10.2016).

2. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem zawartym w KRS) do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia dotacji) o którego dofinansowanie stara się podmiot.

  
Sposób dostarczania dokumentów

♦ osobiście:

Kancelaria Ogólna, ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie (parter), tel. (81) 44 16 600, faks (81) 44 16 649, godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek 7.30-15.30

♦ za pośrednictwem poczty:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

♦ za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) - http://liboi.lubelskie.pl/index-uslugi-lista?JEDNOSTKA=418171

- przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (EPUAP) - www.epuap.gov.pl

- pocztą elektroniczną na adres - info@lubelskie.pl

  
Termin realizacji
Bez zbędnej zwłoki
  
Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Kultury, Edukacji i Sportu

ul. Artura Grottgera 4

20-029 Lublin

  
Opłaty

Nie są pobierane

  
Dane kontaktowe

Departament Kultury, Edukacji i Sportu

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

e-mail: deks@lubelskie.pl

Oddział Kultury tel. 081 44 16 805, p. 540

Oddział Sportu tel. 081 44 16 718, p. 512

  
Tryb odwoławczy

Nie ma trybu odwoławczego

  
Usługi powiązane

1. Zaktualizowana szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania F-KE/69(14.03.2017)

2. Zaktualizowany opis poszczególnych działań F-KE/70(14.03.2017)

3. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego F-KE/71(20.10.2016)

  
Obowiązek informacyjny o danych osobowych

Klauzula informacyjna od administratora danych osobowych

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn. zm. informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Lubelskie.
  2. Dane osobowe zbierane są w celu zawarcia umów na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej .
  3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Podanie danych jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, o których mowa w części karty informacyjnej dotyczącej Podstaw prawnych.
  5. Masz prawo dostępu do treści zbieranych danych osobowych oraz ich poprawienia, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
  
Formularze do druku


  


Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.