Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową  biało-czarną  
       
  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie > Zdrowie i Polityka Społeczna

Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzenia badań w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
Szybkie menu: Ogólny opis | Podstawa prawna | Wymagane dokumenty | Sposób dostarczania dokumentów | Termin realizacji | Miejsce załatwienia | Opłaty | Dane kontaktowe | Tryb odwoławczy |  | Formularze do druku

Ogólny opis

O wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzenia badań w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami może ubiegać się osoba łącznie spełniająca następujące wymagania:

1.posiada prawo wykonywania zawodu lekarza;

2.posiada co najmniej 5-letni staż w zawodzie lekarza;

3.posiada: specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy

albo inną specjalizację i dodatkowe szkolenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2016 r poz. 627, z późn.zm)

4.która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.

Ewidencję prowadzi Marszałek Województwa, który dokonuje wpisu do ewidencji w drodze decyzji administracyjnej ( art. 77 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami).

Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego.
W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.
  
Podstawa prawna

- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U z 2017 r poz. 978, z późn. zm)

- rozporządzenie z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U z 2017 r. poz.250 z późn.zm)

  
Wymagane dokumenty

1. Wniosek skierowany do Marszałka Województwa Lubelskiego, zawierający:

- imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji;

- nr PESEL

- adres zamieszkania

- numer prawa wykonywania zawodu

- adres jednostki organizacyjnej, w której przeprowadza badania

- data i miejsce urodzenia

Wniosek można złożyć na załączonym formularzu druk nr F-OZ/3 (18.09.2018)

2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów potwierdzająca uzyskanie tytułu lekarza

3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza

4. Kserokopia dyplomu ukończenia specjalizacji w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo kserokopia dyplomu ukończenia innej specjalizacji wraz z kserokopią zaświadczenia o odbyciu dodatkowego szkolenia określonego w przepisach wydanych na podstawie art.81 ust.1 w/w ustawy

5. Dokumenty potwierdzające 5-letni staż w zawodzie lekarza (kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie o prowadzeniu własnej działalnosci gospodarczej jako lekarz)

6. Oświadczenie osoby o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo wiarygodności dokumentów

7. Dowód wniesienia opłaty

Zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów należy poświadczyć.

Może to uczynić:

1. notariusz - w takim przypadku nie jest wymagana wizyta w Urządzie Marszałkowskim celem okazania oryginałów dyplomów;

2. pracownik Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie ( ul. Artura Grottgera 4 20 - 029 Lublin). Dodatkowe informacje pod numerem telefony (081) 44 -16 513

  
Sposób dostarczania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego ( ul. Artura Grottgera 4 20-029 Lublin) lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

  
Termin realizacji
Bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  
Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

  
Opłaty

1.Opłata za wpis do w/w ewidencji (wydanie decyzji administracyjnej o wpisie) – 50 zł (§ 13 pkt. 3 w/w rozporządzenia)

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego:

tytułem: „opłata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy prowadzonej przez Marszałka Województwa Lubelskiego”.

41 1020 3150 0000 3902 0047 7505

2.Do decyzji administracyjnej o wpisie do ewidencji lekarz może uzyskać zaświadczenie, nie jest to jednak obligatoryjne.

W takim przypadku należy wnieść dodatkową opłatę. Wydanie zaświadczenia o wpisie - 17 zł. (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik do ustawy cześć II nr 21).

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lublin:

95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

tytułem: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uprawnionych lekarzy prowadzonej przez Marszałka Województwa Lubelskiego”.

Opłatę skarbową można również uiścić przekazem pocztowym lub gotówką w kasie Urzędu Miasta w Lublinie, ul. Wieniawska 14.

Opłatę skarbową, bez pobierania dodatkowych opłat za operację bankową można uiszczać we wszystkich oddziałach i filiach Banku Pekao S.A. oraz kasach Urzędu Miasta Lublin.

UWAGA:

Opłata za wpis do w/w ewidencji (wydanie decyzji) jest uiszczana na inny

nr rachunku bankowego niż opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

  
Dane kontaktowe

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (IV p., pok. 477)

  
Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubelskiego.

  
Obowiązek informacyjny o danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl.

Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem praw, o których mowa poniżej, możliwy jest pod adresem mailowym: iod@lubelskie.pl (inspektor ochrony danych).

Pani/Pana dane osobowe:

1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu wykonywania zadań administracyjnych z zakresu psychologii transportu, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, na podstawie art. 87 ust. 3 tej ustawy;

2. nie będą udostępniane innym odbiorcom;

3. będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa.

Podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ wynika z wymogu prawnego określonego w art. 77 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.

Formularze do druku


  


Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.