Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową  biało-czarną  
       
  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie > Kultura

Pomoc materialna przyznawana w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim
Szybkie menu: Ogólny opis | Podstawa prawna | Wymagane dokumenty | Sposób dostarczania dokumentów | Termin realizacji | Miejsce załatwienia | Opłaty | Dane kontaktowe | Tryb odwoławczy | Usługi powiązane | Informacje dodatkowe |  | Formularze do druku

Ogólny opis

Niniejsza usługa umożliwia złożenie wniosku osobie, która jest studentem oraz spełnia łącznie poniższe kryteria:

- zamieszkuje w województwie lubelskim,

- w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyła 26 roku żcia,

- złożyła wniosek o przyznanie stypendium,

w terminie wynikającym z regulaminu studiów uczelni zaliczyła drugi rok studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich w uczelni macierzystej lub kontynuuje naukęnastudiach drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia,

-uzyskała stypendium rektora dla najlepszych studentów w macierzystej uczelni na rok akademicki, naktóry składany jest wniosek - udokumentowane decyzją lub zaświadczeniem o przyznanym stypendium, a w przypadku studentów uczelni zagranicznych uzyskała odpowiednio zysokie osiągnięcia w nauce, mogące znacząco przyczynić się do rozwoju regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki,

- w ostatnim roku akademickim przed złożeniem wniosku o stypendium legitymowała się osiągnięciami co najmniej w trzech rodzajach działalności określonych w §5 ww. uchwały.

Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego.
W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.
  
Podstawa prawna

Uchwała Nr XLV/654/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim.

  
Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz wniosku o przyznanie Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego z dokumentami potwierdzającymi indywidualne osiągnięcia kandydata, zgodnie z §5 ww. uchwały.

2. Decyzja lub zaświadczenie o przyznanym stypendium rektora na bieżący rok akademicki

  
Sposób dostarczania dokumentów

Osobiście lub za pomocą placówki pocztowej.

  
Termin realizacji
Wnioski winny być składane w terminie od 14 do 31 stycznia danego roku kalendarzowego
  
Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

  
Opłaty

brak opłat

  
Dane kontaktowe

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

  
Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubelskiego terminie 14 dni od doręcznia decyzji.

  
Usługi powiązane

nie dotyczy

  
Informacje dodatkowe

nie dotyczy

  
Obowiązek informacyjny o danych osobowych

1. Administratorem, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych jest Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

2. Dane osobowe są przetwarzane w celach: przyznania Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego, rozliczenia przyznanego stypendium, w tym zobowiązań podatkowych, archiwizacji oraz promocji Województwa Lubelskiego.

3. Dane osobowe przetwarzane są:

a) na podstawie wyrażonej zgody,

b) w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym,

c) w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze.

4. Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem mailowym: iod@lubelskie.pl (inspektor ochrony danych).

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat liczonych od roku następnego

po przyznaniu Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego, zgodnie

z Instrukcją Kancelaryjną.

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone.

7. Przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku, o którym mowa

w pkt. 3 lit. a.

8. Przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. a.

9. Przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

10. Przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z sytuacją szczególną w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. b.

11. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

Formularze do druku


  


Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.