Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową  biało-czarną  
       
  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie > Kultura

Przyznawanie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami
Szybkie menu: Ogólny opis | Podstawa prawna | Wymagane dokumenty | Sposób dostarczania dokumentów | Termin realizacji | Miejsce załatwienia | Opłaty | Dane kontaktowe | Tryb odwoławczy | Informacje dodatkowe |  | Formularze do druku

Ogólny opis

1. Zarząd Województwa Lubelskiego przyznaje indywidualne stypendia osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

2. Stypendia przyznawane są na cel określony we wniosku o przyznanie stypendium w jednej z następujących dziedzin: muzyka, plastyka, fotografia, teatr, film, literatura, opieka nad zabytkami.

3. Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskiem o przyznanie stypendium są: państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytucje artystyczne, szkoły i uczelnie wyższe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych, których statutowa działalność obejmuje zadania w zakresie kultury i sztuki, organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury i sztuki, osoby fizyczne, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 6, inne podmioty, których statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki.

4. Wniosek o stypendium powinien zawierać:

1) dane podmiotu składającego wniosek lub udzielającego rekomendacji,

2) dane osobowe kandydata,

3) zwięzłą charakterystykę indywidualnych osiągnięć artystycznych lub dokonań w dziedzinie opieki nad zabytkami kandydata,

4) program prac i zamierzeń na okres pobierania stypendium w jednej z dziedzin wymienionej w § 1 ust. 3, w ramach której kandydat zamierza rozwijać swoją działalność,

5) uzasadnienie wniosku ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia przedsięwzięcia dla rozwoju kultury i rozwoju artystycznego twórcy,

6) co najmniej jedną rekomendację twórcy kultury lub podmiotu, o którym mowa w § 2 pkt 1-4 i 6, w przypadku zgłoszenia wniosku przez osobę fizyczną.

7) dokumenty potwierdzające indywidualne osiągnięcia artystyczne kandydata,

5. Wnioski niekompletne, wypełnione nieczytelnie lub nie podpisane nie będą rozpatrywane.

6. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania wniosku oraz dokumentacji.

7. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w razie pisemnego jego wycofania przez wnioskodawcę. 

8. Ocena wniosków ma charakter konkursowy, opiera się o ich merytoryczną zawartość i ma na celu udzielenie wsparcia osobom wybitnie uzdolnionym. 

9. Stypendium może być przyznane w danym roku budżetowym tylko raz tej samej osobie.  

Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego.
W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.
  
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2017, poz. 862).

2. Uchwała Nr XXIII/385/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia ich wysokości.

  
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o stypendium dla osób zajmujących się twórczościa artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami (F-KE/03(23.10.2018) z dokumentami potwierdzającymi indywidualne osiągnięcia artystyczne kandydata.

2. Oświadczenie - dane osobowe stypendysty (F-KE/43(07.01.2016).

3. Sprawozdanie ze sposobu wykonania programu stypendium (F-KE/04(10.12.2012)

  
Sposób dostarczania dokumentów

1. Osobiście:

Kancelaria Ogólna, ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie (parter), tel. (81) 44 16 600, faks (81) 44 16 649,

2. Za pośrednictwem poczty:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

3. Przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP)

  
Termin realizacji
Po zakończeniu prac Komisji ds. oceny merytorycznej wniosków , Zarząd Województwa Lubelskiego podejmuje uchwałę zatwierdzającą wyniki obrad Komisji. Informacje o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
  
Miejsce załatwienia

Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

  
Opłaty

Nie są pobierane

  
Dane kontaktowe

Oddział Kultury w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81/44 16 717, e-mail: deks@lubelskie.pl.

  
Tryb odwoławczy

W przypadku negatywnego rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Lubelskiego wniosku o stypendium nie ma możliwości w danym roku budżetowym ponownego rozpatrzenia tego samego wniosku w ramach odwołania (zgodnie z Uchwałą NR XXIII/385/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 czerwca 2012 r.)

  
Informacje dodatkowe

1. Wnioski o przyznanie stypendium składane są w terminie do 31 stycznia każdego roku.

2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

  
Obowiązek informacyjny o danych osobowych

1) administratorem podanych danych osobowych kandydata lub/i danych osobowych podmiotu skadającego wniosek jako osoba fizyczna jest Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4;

2) dane osobowe kandydata lub/i dane osobowe podmiotu składającej wniosek jako osoba fizyczna przetwarzane są wyłącznie w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie stypendium, a w przypadku otrzymania stypendium również w związku z rozliczeniem stypendium;

3) przetwarzanie danych osobowych kandydata lub/i dane osobowe podmiotu składającej wniosek jako osoba fizyczna jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej zwanym RODO w zw. z art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203);

4) dane osobowe kandydata lub/i dane osobowe podmiotu składającej wniosek jako osoba fizyczna mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do kontroli poprawności prowadzonego naboru a w przypadku udzielenia wsparcia również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem, sprawozdawczością i ewaluacją w ramach wykonania przyjętego programu stypendium;

5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

6) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach stypendium (brak możliwości udzielenia wsparcia nie dotyczy odmowy podania danych wrażliwych);

7) wniskodawca ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania;

8) wnioskodawcy nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;

9) wnioskodawca ma możliwość kontaktu we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem podanych danych osobowych oraz wykonywaniem praw, o których mowa w punkcie 7 z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@lubelskie.pl;

10) wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Formularze do druku


  


Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.