Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową  biało-czarną  
       
  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie > Edukacja

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”
Szybkie menu: Ogólny opis | Podstawa prawna | Wymagane dokumenty | Sposób dostarczania dokumentów | Termin realizacji | Miejsce załatwienia | Dane kontaktowe | Usługi powiązane | Formularze elektroniczne | Formularze do druku

Ogólny opis

Niniejsza usługa umożliwia złożenie wniosku o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

1) pełnoletni uczeń

2) rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego

3) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

O stypendium w ramach programu "Lubelska kuźnia talentów 2016-2019" mogą ubiegać się uczniowie/słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), spełniający warunki programu zgodnie z zapisami regulaminu.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego
Za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.
  
Podstawa prawna

Uchwała nr XVIII/278/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” http://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=56&p1=szczegoly&p2=1079415 , zmieniona uchwałą nr XIX/291/2016 z dnia 21 lipca 2016 r. http://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=56&p1=szczegoly&p2=1084315 , zmieniona uchwałą nr XXX/430/2017 z dnia 29 maja 2017 r. http://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=56&p1=szczegoly&p2=1169971, zmieniona uchwałą nr XLI/615/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=56&p1=szczegoly&p2=1276007, (Dz.U. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz.3410, 3510, z 2017 r. poz. 2764 oraz z 2018 r. poz. 3461)

  
Wymagane dokumenty

Dokumentacja powinna zawierać:

  1. wniosek o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019
  2. zaświadczenie o kontynuowaniu, przez ucznia ubiegającego się o stypendium, nauki w szkole dla młodzieży, prowadzącej kształcenie zawodowe wystawionego przez uprawnionego pracownika szkoły wraz z informacją o kierunku/specjalności jego kształcenia
  3. świadectwo otrzymane w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium lub indeks (co najmniej strony od 1 do 5 i strony z ocenami za semestr poprzedzający rok, na który przyznawane jest stypendium),
  4. zaświadczenie o wyniku egzaminu zewnętrznego, stanowiące podstawę do przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej,
  5. zaświadczenia wydane przez organizatora o przyznanych tytułach laureata lub finalisty w olimpiadach/turniejach organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,
  6. dokumenty lub ich kopie, potwierdzające udział, charakter, termin i uzyskane wyniki w innych zorganizowanych instytucjonalnie, pozaszkolnych lub pozalekcyjnych formach pogłębiania lub sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium w zakresie przedmiotów zawodowych,
  7. indywidualny plan rozwoju edukacyjnego;
  8. deklarację opieki dydaktycznej nad uczniem/uczennicą (wzór w załącznikach do usługi),
  9. oświadczenie o spełnianiu innych kryteriów,

klauzula informacyjna oraz oświadczenia dotyczące zapoznania się z regulaminem i komunikacji e-mail.

  
Sposób dostarczania dokumentów

Dokumenty można złożyć:

1. osobiście lub za pośrednictwem placówki pocztowej.

Pobrany wniosek o przyznanie stypendium powinien zostać wypełniony na komputerze w arkuszu kalkulacyjnym, zapisany i dołączony w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD lub innym nośniku danych), wydrukowany i podpisany. Dodatkowo należy dołączyć pozostałe wymagane dokumenty lub ich kopie.

2. poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

Pobrany wniosek o przyznanie stypendium powinien zostać wypełniony na komputerze w arkuszu kalkulacyjnym, zapisany i dołączony w formie elektronicznej. Dodatkowo należy dołączyć skany pozostałych wymaganych dokumentów.

Drogą elektroniczną przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej można złożyć wniosek - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

  
Termin realizacji
Termin składania wniosków o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2018/2019: od 3 września 2018 r. do 21 września 2018 r.
  
Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Kultury, Edukacji i Sportu
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

  
Dane kontaktowe

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Kultury, Edukacji i Sportu

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

Tel. (81) 44 16 716 lub (81) 47 81 459, pok. 516

stypendia_rpo@lubelskie.pl

  
Usługi powiązane

Złożenie sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia w ramach programu stypendialnego "Lubelska kuźnia talentów 2016-2019"

  
Obowiązek informacyjny o danych osobowych

Klauzula informacyjna od administratora danych osobowych:

1) administratorem podanych danych osobowych jest Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4;

2) dane osobowe dziecka wnioskodawcy lub/i dane osobowe wnioskodawcy przetwarzane są wyłącznie w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie stypendium, a w przypadku otrzymania stypendium również w związku z realizacją projektu " Projekty w zakresie programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych";

3) przetwarzanie danych osobowych dziecka wnioskodawcy lub/i danych osobowych wnioskodawcy jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej zwanym RODO w zw. z art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203);

4) dane osobowe dziecka wnioskodawcy lub/i dane osobowe wnioskodawcy mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do kontroli poprawności prowadzonego naboru a w przypadku udzielenia wsparcia również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem, sprawozdawczością i ewaluacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;

5) dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

6) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu (brak możliwości udzielenia wsparcia nie dotyczy odmowy podania danych wrażliwych);

7) wnioskodawca ma prawo dostępu do treści danych osobowych dziecka wnioskodawcy lub/i swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania;

8) wnioskodawcy nie przysługuje:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;

9) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@lubelskie.pl;

10) wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Formularze elektroniczne


  
Formularze do druku


  


Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.