Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową biało-czarną  
       
  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie > Edukacja

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019”
Szybkie menu: Ogólny opis | Podstawa prawna | Wymagane dokumenty | Sposób dostarczania dokumentów | Termin realizacji | Dane kontaktowe | Usługi powiązane | Formularze elektroniczne | Formularze do druku

Ogólny opis

Niniejsza usługa umożliwia złożenie wniosku o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019”.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

1) pełnoletni uczeń

2) rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego

3) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

O stypendium w ramach projektu "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019" mogą ubiegać się uczniowie, spełniający warunki programu zgodnie z zapisami regulaminu.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego
Za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.
  
Podstawa prawna

Uchwała Nr XLI/616/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu pozakonkursowego "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019" (Dz. U. Woj. Lubelskiego poz. 3464), https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=56&p1=szczegoly&p2=1276016

  
Wymagane dokumenty

Dokumentację stypendialną stanowią:

 1. wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019”;
 2. zaświadczenie o rozpoczęciu lub kontynuowaniu, przez ucznia ubiegającego się o stypendium, nauki w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej/szkole lub klasie gimnazjalnej, realizującej podstawę programową kształcenia ogólnego bez podstawy programowej kształcenia w zawodach (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) wystawionego przez uprawnionego pracownika szkoły;
 3. kopia świadectwa otrzymanego w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium;
 4. kopia wyników obowiązkowego egzaminu/sprawdzianu zewnętrznego, stanowiącego podstawę do przyjęcia do szkoły;
 5. kopia lub kopie zaświadczeń wydanych przez organizatora o przyznanych tytułach laureata lub finalisty w konkursach lub/i olimpiadach organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad lub/i zaświadczenie lub zaświadczenia wystawione przez dyrektora szkoły o udziale w etapie II/okręgowym konkursu/olimpiady;
 6. kopia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udzielonego na postawie przepisów wydanych przez ministra właściwego ds. edukacji (nie dotyczy, jeżeli informacja o realizacji indywidualnego programu lub toku nauki wpisana jest na świadectwo promocyjne);
 7. kopia zaświadczenia wydanego przez organizatora zajęć przewidzianych tokiem studiów organizowanych na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów, w trybie art. 160 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
 8. oświadczenie o spełnianiu innych kryteriów;
 9. indywidualny plan rozwoju edukacyjnego;
 10. deklaracja opieki dydaktycznej nad uczniem/uczennicą;

klauzula informacyjna oraz oświadczenia dotyczące zapoznania się z regulaminem i komunikacji e-mail.

  
Sposób dostarczania dokumentów

Dokumenty można złożyć:

1. osobiście lub za pośrednictwem placówki pocztowej.

Pobrany wniosek o przyznanie stypendium powinien zostać wypełniony na komputerze w arkuszu kalkulacyjnym, zapisany i dołączony w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD lub innym nośniku danych), wydrukowany i podpisany. Dodatkowo należy dołączyć kopie pozostałych wymaganych dokumentów.

2. poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

Pobrany wniosek o przyznanie stypendium powinien zostać wypełniony na komputerze w arkuszu kalkulacyjnym, zapisany i dołączony w formie elektronicznej. Dodatkowo należy dołączyć skany pozostałych wymaganych dokumentów.

  
Termin realizacji
Termin składania wniosków o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2018-2019: od 3 września 2018 r. do 21 września 2018 r.
  
Dane kontaktowe

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Kultury, Edukacji i Sportu

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

Tel. (81) 44 16 716 lub (81) 47 81 459, pok. 516 lub tel.(81) 44 16 709, pok. 513

stypendia_rpo@lubelskie.pl

  
Usługi powiązane

Złożenie sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia w ramach programu stypendialnego "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019"

  
Obowiązek informacyjny o danych osobowych

Klauzula informacyjna od administratora danych osobowych:

1) administratorem podanych danych osobowych jest Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4;

2) dane osobowe dziecka wnioskodawcy lub/i dane osobowe wnioskodawcy przetwarzane są wyłącznie w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie stypendium, a w przypadku otrzymania stypendium również w związku z realizacją projektu "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019";

3) przetwarzanie danych osobowych dziecka wnioskodawcy lub/i danych osobowych wnioskodawcy jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej zwanym RODO w zw. z art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203);

4) dane osobowe dziecka wnioskodawcy lub/i dane osobowe wnioskodawcy mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do kontroli poprawności prowadzonego naboru a w przypadku udzielenia wsparcia również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem, sprawozdawczością i ewaluacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;

5) dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

6) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu (brak możliwości udzielenia wsparcia nie dotyczy odmowy podania danych wrażliwych);

7) wnioskodawca ma prawo dostępu do treści danych osobowych dziecka wnioskodawcy lub/i swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania;

8) wnioskodawcy nie przysługuje:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;

9) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@lubelskie.pl;

10) wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Formularze elektroniczne


  
Formularze do druku


  


Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.