Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową  biało-czarną  
       
  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie > Kultura

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Szybkie menu: Ogólny opis | Podstawa prawna | Wymagane dokumenty | Sposób dostarczania dokumentów | Termin realizacji | Miejsce załatwienia | Opłaty | Dane kontaktowe | Tryb odwoławczy | Usługi powiązane |  | Formularze do druku

Ogólny opis

Podmioty uprawnione:

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

4. Spółdzielnie socjalne.

5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego.
W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.
  
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

5. Uchwała Nr XXXV/481/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

6. Uchwała Nr CCXXXIV/4618/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskieg w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 26 stycznia 2018 r. do 18 grudnia 2018 r.

  
Wymagane dokumenty

1. Oferta realizacji zadania publicznego powinna być wypełniona wg. wzoru oferty określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

2. Do oferty powinien być złożony aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem zawartym w KRS) do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia dotacji), o którego dofinansowanie stara się podmiot.

3. W przypadku stowarzyszeń zwykłych (które powstały po 20.05.2016 r. lub dokonały zmian zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210) i zawierają w regulaminie działalności wymagane w rozdziale 6 ustawy (Prawo o stowarzyszeniach) informacje - do oferty powinien być złożony regulamin działalności stowarzyszenia.

4. W przypadku oferty wspólnej należy dołączyć dokumenty potwierdzające podstawę prawną działania każdego z tych podmiotów oraz sposób reprezentacji.

5. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione (nie dotyczy wydruku z Krajowego Rejestru Sądowego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości). Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji oraz opatrzona datą potwierdzenia zgodności z oryginałem.

  
Sposób dostarczania dokumentów

♦ osobiście:

Kancelaria Ogólna, ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie (parter), tel. (81) 44 16 600, faks (81) 44 16 649, godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek 7.30-15.30

♦ za pośrednictwem poczty:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

  
Termin realizacji
Każdorazowo określa Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  
Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4

20-029 Lublin

  
Opłaty

Nie są pobierane

  
Dane kontaktowe

Departament Kultury, Edukacji i Sportu

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

e-mail: deks@lubelskie.pl

Oddział Kultury tel. 081 44 16 805, p. 540

  
Tryb odwoławczy

Nie ma trybu odwoławczego

  
Usługi powiązane

1. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania – zał. nr 3 do umowy F-KE/36(7.12.2016)

2. Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadnia – zał. nr 4 do umowy F-KE/37(7.12.2016)

3. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego F-KE/46(7.12.2016)

  
Obowiązek informacyjny o danych osobowych

Klauzula informacyjna od administratora danych osobowych

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn. zm. informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Lubelskie.
  2. Dane osobowe zbierane są w celu zawarcia umowy na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego .
  3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Podanie danych jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, o których mowa w części karty informacyjnej dotyczącej Podstaw prawnych.
  5. Masz prawo dostępu do treści zbieranych danych osobowych oraz ich poprawienia, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
  
Formularze do druku


  


Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.