Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową  biało-czarną  
       
  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie > Kultura

Przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Szybkie menu: Ogólny opis | Podstawa prawna | Wymagane dokumenty | Sposób dostarczania dokumentów | Termin realizacji | Miejsce załatwienia | Opłaty | Dane kontaktowe | Tryb odwoławczy | Informacje dodatkowe |  | Formularze do druku

Ogólny opis

1. Nagrody mogą być indywidualne lub zbiorowe.

2. Nagrody indywidualne przyznawane są - w formie nagród finansowych – wyłącznie osobom fizycznym.

3. Nagrody zbiorowe przyznawane są - w formie nagród rzeczowych – wyłącznie osobom prawnym oraz innym podmiotom, w tym zespołom i jednostkom organizacyjnym.

4. Zarząd Województwa Lubelskiego z inicjatywy własnej lub na wniosek uprawnionych podmiotów, przyznaje nagrody osobom fizycznym i prawnym oraz innym podmiotom, w tym zespołom i jednostkom organizacyjnym, których statutowy zakres działalności obejmuje zadania z dziedziny kultury i sztuki.

5. Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie nagród są:

1) organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury i sztuki,

2) państwowe i samorządowe instytucje kultury,

3) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów

o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych, których statutową działalność obejmują zadania w zakresie kultury i sztuki,

4) inne podmioty, których statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki.

6. Nagrody przyznawane są we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki o istotnym znaczeniu dla rozwoju działalności kulturalnej Województwa Lubelskiego, w szczególności:

1) w dziedzinie twórczości artystycznej,

2) za popularyzację i upowszechnianie kultury,

3) za ochronę dóbr kultury,

4) za pielęgnowanie i ochronę tradycji regionu,

5) za całokształt działalności kulturalnej,

6) z okazji jubileuszy zawodowych i twórczych.

Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego.
W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.
  
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2017, poz. 862).

2. Uchwała Nr XX/268/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. Urz. Woj. Lub. z 29 marca 2012 r. poz. 1312),

3. Uchwała Nr XI/163/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. Urz. Woj. Lub. z 3 grudnia 2015 r. poz. 4300).

  
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (F-KE/17(14.01.2016).

2. Oświadczenie do wypłaty indywidualnej Nagrody Kulturalnej Województwa Lubelskiego (F-KE/58(14.01.2016).

  
Sposób dostarczania dokumentów

Osobiście:

Kancelaria Ogólna, ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie (parter), tel. (81) 44 16 600, faks (81) 44 16 649,

2. Za pośrednictwem poczty:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

3. Przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP)

  
Termin realizacji
1. Zarząd Województwa Lubelskiego rozpatruje złożone wnioski o nagrody po ich uprzedniej analizie dokonanej przez komórkę organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i zajmuje stanowisko w sprawie przyznania lub nieprzyznania nagród. 2. Zarząd Województwa Lubelskiego przyznaje nagrody w formie uchwały.
  
Miejsce załatwienia

Departament Kultury, Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

  
Opłaty

Nie są pobierane

  
Dane kontaktowe

Oddział Kultury w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81/44 16 717, e-mail: deks@lubelskie.pl.

  
Tryb odwoławczy

W przypadku negatywnego rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Lubelskiego wniosku o nagrodę, w danym roku budżetowym nie ma możliwości:

1) ponownego rozpatrzenia tego samego wniosku w ramach odwołania,

2) ponownego złożenia wniosku o przyznanie nagrody temu samemu kandydatowi.

  
Informacje dodatkowe

1. Nagrody przyznawane i wypłacane są w trakcie całego roku budżetowego do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok.

2. Wnioski w sprawie przyznania nagród składane są w ciągu całego roku budżetowego, jednak nie później niż w terminie do dnia 31 października na dany rok budżetowy.

3. W szczególnych przypadkach Zarząd Województwa Lubelskiego może rozpatrzeć wniosek złożony w terminie do dnia 30 listopada na dany rok budżetowy.

  
Obowiązek informacyjny o danych osobowych

Klauzula informacyjna od administratora danych osobowych

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn. zm. informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych jest Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie, przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.
  2. Dane osobowe zbierane są w celu przyznania i wypłaty nagrody.
  3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Podanie danych jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, o których mowa w części karty informacyjnej dotyczącej Podstaw prawnych.
  5. Masz prawo dostępu do treści zbieranych danych osobowych oraz ich poprawienia, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
  
Formularze do druku


  


Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.