Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową  biało-czarną  
       
  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie > Ogólne sprawy urzedowe

Petycje
Szybkie menu: Ogólny opis | Podstawa prawna | Wymagane dokumenty | Sposób dostarczania dokumentów | Termin realizacji | Miejsce załatwienia | Opłaty | Dane kontaktowe | Tryb odwoławczy | Usługi powiązane | Informacje dodatkowe | 

Ogólny opis

1. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

2. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

3. Petycja może być złożona w interesie:

a) publicznym;

b) podmiotu wnoszącego petycję;

c) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

4. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego.
W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.
  
Podstawa prawna

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.),

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z póżn. zm.),

•ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz.870),

• tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie stanowiący załącznik do uchwały Nr CCLXXXVIII/5723/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 lipca 2018 r.

  
Wymagane dokumenty
  • Petycja

1. Petycja powinna zawierać:

a) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

b) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

c) oznaczenie adresata petycji;

d) wskazanie przedmiotu petycji.

2. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w poniższym punkcie 5.

3. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

4. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

5. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawierać także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

6. Podmiot, o którym mowa w powyższym punkcie 5, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

  
Sposób dostarczania dokumentów

1. pisemnie:

- przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,

- złożyć osobiście w siedzibie Urzędu w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4 – Kancelaria Ogólna (parter) w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek – piątek 7:30-15:30;

2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- e-mail: info@lubelskie.pl

- Elektroniczna Skrzynka Podawcza - LIBOI (Lubelskie Internetowe Biuro Obsługi Interesanta): www.liboi.lubelskie.pl

- Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - www.epuap.gov.pl

  
Termin realizacji
1. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w powyższym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu, o którym mowa w punkcie 1. 3. Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. 4. Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, adresat petycji rozpatruje ją w zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazuje ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie, o którym mowa w powyższym punkcie 3, do pozostałych właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. 5. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).
  
Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

  
Opłaty

Nie ma opłat

  
Dane kontaktowe

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Organizacyjno - Prawny

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

tel. 81 44 16 525, pokój 145

  
Tryb odwoławczy

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

  
Usługi powiązane

Pismo ogólne

www.liboi.lubelskie.pl

  
Informacje dodatkowe

1. Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w części karty informacyjnej dotyczącej wymaganych dokumentów - punkt 2 - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

2. Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w części karty informacyjnej dotyczącej wymaganych dokumentów - punkt 1 lit. a lub b, pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

3. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  
Obowiązek informacyjny o danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (adres mailowy: iod@lubelskie.pl).

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:

a) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,

b) art. 5 ust. 1, w związku z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:

a) prowadzenia postępowań w zakresie dotyczącym rozpatrzenia, załatwiania, przekazania do podmiotu właściwego do rozpatrzenia, ewidencjonowania petycji i nie będą udostępnione odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,

b) publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

5. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania – dotyczy punktu 4a,

b) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia, cofnięcia zgody – dotyczy punktu 4b,

c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

7. Podanie danych osobowych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach jest obligatoryjne. Niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem petycji bez rozpatrzenia.Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.