Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową  biało-czarną  
       
  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie > Transport i drogownictwo

Dokonanie wpisu do ewidencji egzaminatorów kandydatów na kierowców i kierowców
Szybkie menu: Ogólny opis | Podstawa prawna | Wymagane dokumenty | Sposób dostarczania dokumentów | Termin realizacji | Miejsce załatwienia | Opłaty | Dane kontaktowe | Tryb odwoławczy | Usługi powiązane |  | Formularze do druku

Ogólny opis

Wniosek o dokonywanie wpisu do ewidencji egzaminatorów kandydatów na kierowców i kierowców

Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego.
W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.
  
Podstawa prawna

• Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, późn. zm.)

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2016 poz. 232 z późn. zm.)

• Zarządzeniu Nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem (Dz. Urz. MIB 2017 poz. 12)

  
Wymagane dokumenty

1) wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów, którego wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia - załącznik plikowy do pobrania

2) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia

3) kopię informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

4) kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego

5) kopię orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o których mowa odpowiednio w art. 58 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy

6) kopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej egzaminowaniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy, lub odpowiednio kopię posiadanego pozwolenia lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat pozwolenia

7) kopię zaświadczenia o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat w przypadku osób przystępujących do egzaminu w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy

8) kopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin na rachunek bankowy:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Nr konta: 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000

Tytuł wpłaty: Wpłata WORD – Komisja Weryfikacyjna egzaminatorów

i kandydatów na egzaminatorów, egzamin teoretyczny. kat……., egzamin praktyczny kat………..prawa jazdy

Orginały dokumentów, o których mowa w punkcie 2-8 osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów przedstawia do wglądu

  
Sposób dostarczania dokumentów

1. pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4

20-029 Lublin;

2. osobiście w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek – piątek 7.30-15.30

Kancelaria Ogólna (parter budynku)

ul. Artura Grottgera 4

20-029 Lublin;

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

– Elektroniczna Skrzynka Podawcza - LIBOI (Lubelskie Internetowe Biuro Obsługi Interesanta https://liboi.lubelskie.pl;

– Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej https://epuap.gov.pl;

o ile Wnioskodawca posiada ektroniczny podpis kwalifikowany lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego.

  
Termin realizacji
Załatwienie wniosku w sprawie wpisu do ewidencji egzaminatorów kandydatów na kierowców i kierowców nastąpi bez zbędnej zwłoki od dnia skompletowania wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania wpisu do ewidencji oraz otrzymania z Komisji Weryfikacyjnej, powołanej przez Ministra właściwego ds. transportu, zaświadczenia o uzyskaniu uprawnień. Niepełne udokumentowanie wniosku, po bezskutecznym wezwaniu do jego uzupełnienia w terminie 7 dni, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
  
Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa

ul. Artura Grottgera 4

20-029 Lublin

  
Opłaty

Egzaminatorzy i kandydaci na egzaminatorów przystępujący do egzaminu powinni dokonać opłat za egzamin w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień egzaminatorów (Dz. U. 2014 poz. 974) na konto:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

nr rachunku bankowego: 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000

tytuł wpłaty: WORD - Komisja Weryfikacyjna kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów; egz. teoretyczny kat. ........., egz. praktyczny kat. ........ prawa jazdy.

W przypadku nieprawidłowego zakwalifikowania na egzamin lub:

• dokonania opłaty za egzamin w wysokości innej niż określona obowiązującymi przepisami, dokonania opłaty niezgodnie z zakresem egzaminu określonym we „Wniosku …”,

• załączenia do „Wniosku …” nieczytelnej kserokopii dowodu opłaty egzaminacyjnej,

• dokonania opłaty przez osobę inną niż wymieniona we „Wniosku …”,

• dokonania opłaty egzaminacyjnej w latach poprzednich,

kandydat na egzaminatora lub egzaminator nie zostanie przyjęty na egzamin.

  
Dane kontaktowe

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

tel. 81 44 16 590 / 803

fax. 81 44 16 589

  
Tryb odwoławczy

Od wydanych decyzji administracyjnych przysługuje tryb odwoławczy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubelskiego w Lublinie, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

  
Usługi powiązane

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji egzaminatorów kandydatów na kierowców i kierowców

  
Obowiązek informacyjny o danych osobowych

Klauzula informacyjna od administratora danych osobowych

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn. zm. informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Lubelskiego.
  2. Dane osobowe zbierane są w celu kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów do egzaminu weryfikacyjnego.
  3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Podanie danych jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, o których mowa w części karty informacyjnej dotyczącej Podstaw prawnych.
  5. Masz prawo dostępu do treści zbieranych danych osobowych oraz ich poprawienia, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
  
Formularze do druku


  


Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.