Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową  biało-czarną  
       
  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie > Rolnictwo i środowisko

Przyjmowanie i sprawdzanie wniosków o wpis na listę produktów tradycyjnych pod względem spełniania wymogów formalnych oraz ocena spełniania wymogów niezbędnych do wpisania na listę produktów tradycyjnych
Szybkie menu: Ogólny opis | Podstawa prawna | Wymagane dokumenty | Sposób dostarczania dokumentów | Termin realizacji | Miejsce załatwienia | Opłaty | Dane kontaktowe | Tryb odwoławczy |  | Formularze do druku

Ogólny opis

Produkty rolne i środki spożywcze, o których mowa w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, przeznaczone do spożycia przez ludzi, w załączniku do rozporządzenia nr 509/2006 i w załącznikach do rozporządzenia nr 510/2006, oraz napoje spirytusowe, o których mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1576/89 z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiającym ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych (Dz. Urz. WE L 160 z 12.06.1989, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne, rozdz. 3, t. 9, str. 59), których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane, oraz będące elementem tożsamości społeczności lokalnej, zwane dalej „produktami tradycyjnymi”, mogą być wpisane na listę produktów tradycyjnych.

Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego.
W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.
  
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68, z późn. zm.).

  
Wymagane dokumenty

- Wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych. Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 58, poz. 510)

- Wniosek jest do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.minrol.gov.pl

- Oświadczenie przekazujące prawa autorskie do zdjęć dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Oświadczenie przekazujące prawa autorskie do zdjęć dla Urzędu Marszałkowskiego.

- Streszczenie wniosku na podstawie art. 50 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68, z późn. zm.).

- Zdjęcia w wersji cyfrowej.

- Załączniki do wniosku w zależności od sposobu dokumentacji 25-leniej tradycji.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

  
Sposób dostarczania dokumentów

Pocztą lub osobiście.

Składanie informacji osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Kancelaria Ogólna Parter

ul. A. Grottgera 4

20-029 Lublin

lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. A. Grottgera 4

20-029 Lublin

  
Termin realizacji
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – 1 miesiąc, plus czas na zaopiniowanie wniosku przez jedną z izb zajmujących się produktami tradycyjnymi, który wynosi 30 dni art. 51 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68, z późn. zm.).
  
Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Rolnictwa i Środowiska

ul. M.C. Skłodowskiej 3

20-029 Lublin

pokój nr 415 (IV piętro)

tel. (081) 44 16 538

  
Opłaty

Brak

  
Dane kontaktowe

Wyjaśnienia można uzyskać w Departamencie Rolnictwa i Środowiska

ul. M.C. Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin

pokój nr 415 (IV piętro)

tel. (081) 44 16 538

  
Tryb odwoławczy

Stronom przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem marszałka województwa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o odmowie przekazania ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych dokumentów.

  
Formularze do druku


  


Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.