Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową  biało-czarną  
       
  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej > Ogólne sprawy urzedowe

Pismo ogólne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Biała Podlaska
Szybkie menu: Ogólny opis | Podstawa prawna | Wymagane dokumenty | Sposób dostarczania dokumentów | Dane kontaktowe | Formularze elektroniczne

Ogólny opis

Niniejsza usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania)
w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze.

Złożenie pisma (podania) do szpitala w postaci elektronicznej jest możliwe o ile spełnione są łącznie poniższe warunki:

- w przepisach nie został określony organ właściwy do określenia wzoru w danej sprawie,
- organ administracji publicznej, do którego kierowane jest podanie, żądanie, wyjaśnienie lub inna czynność w postaci elektronicznej, nie określił formularza na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy w tym podmiocie,
- przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej.

Usługa nie dotyczy zapytań w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek, jak również skarg i wniosków w rozumieniu art. 227 i art. 241 kpa.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego
Za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.
  
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267).

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (Dz. U. z 2012 r. Nr 749, poz. 1101)

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216)

  
Wymagane dokumenty

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.

  
Sposób dostarczania dokumentów

Sposób dostarczania dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do szpitala na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

  3. Złożyć osobiście w szpitalu w godzinach jego pracy.

Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.

  
Dane kontaktowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Terebelska 57-65

21-500 Biała Podlaska

Centrala: 83 41 47 100

Sekretariat: 83 41 47 211

sekretariat@szpitalbp.pl

  
Formularze elektroniczne


  


Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.