Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową  biało-czarną  
       

Regulamin świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Lubelskiego Internetowego Biura Obsługi Interesanta

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Lubelskiego Internetowego Biura Obsługi Interesanta, zwanego dalej „LIBOI” - skrzynki podawczej Urzędów Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu województwa lubelskiego oraz zasady korzystania z usług dostępnych na LIBOI.

§ 2.    1. Podstawę prawną funkcjonowania LIBOI, stanowi ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą.

2. Administratorem danych Użytkowników LIBOI, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), jest Województwo Lubelskie reprezentowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego, mający siedzibę w Lublinie (20-029) przy ul. Artura Grottgera 4, który odpowiada za zapewnienie funkcjonowanie Lubelskiego Internetowego Biura Obsługi Interesanta (LIBOI).

3. Administratorem regionalnym systemu LIBOI jest działająca w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie komórka organizacyjna odpowiedzialna za utrzymanie LIBOI i udostępnienie go interesantom oraz innym jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego.

4. Administratorem lokalnym systemu LIBOI jest komórka organizacyjna lub stanowisko w strukturach Urzędu, działające w imieniu jednostki samorządowej, o której mowa w ust. 3.

5. Zakres oraz warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, określone w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1626 z późn. zm.), stosuje się odpowiednio do korzystania z LIBOI.

6. Identyfikacja Użytkowników systemu LIBOI następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 20a ust. 1 Ustawy.

7. LIBOI umożliwia podpisywanie dokumentów elektronicznych podpisem potwierdzanym profilem zaufanym zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1760).

§ 3.    1. LIBOI przeznaczony jest do świadczenia usług drogą elektroniczną umożliwiając Użytkownikowi interaktywne wypełnienie wniosku, wysyłanie i przyjmowanie korespondencji elektronicznej.

2. W zakładce USŁUGI udostępniony jest wykaz i opis usług publicznych świadczonych za pośrednictwem LIBOI. Poszczególne usługi oraz ich wykaz i dostępność mogą się różnić między sobą w zależności od Urzędu.

3. Dostęp do wszystkich funkcji możliwy jest tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.

4. Administrator regionalny nie gwarantuje Użytkownikowi dostępności do każdej z usług świadczonej w serwisie w każdym czasie. Każdy administrator lokalny może dowolnie likwidować usługi, tworzyć nowe, bądź zawieszać ich działanie w ramach jednostki, którą reprezentuje.

5. W serwisie LIBOI możliwe jest również dokonywanie płatności on-line za usługi udostępnione na platformie na warunkach określonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. w „Regulaminie usługi PayByNet”, dostępnym na stronie https://pbn.paybynet.com.pl/PayByNet/images/RegulaminPayBynet.pdf. Użytkownik korzystając z płatności on-line, akceptuje zawarte w nim warunki.

§ 4.    1. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdzeniem jego przyjęcia.

2. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie przez Marszałka Województwa Lubelskiego swoich danych osobowych do celów realizacji wybranych usług udostępnionych na LIBOI zgodnie z przepisami Ustawy.

3. Rejestracja konta na LIBOI odbywa się poprzez:

1) wysłanie formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie http://liboi.lubelskie.pl/index-profil-rejestracja;

2) za pośrednictwem konta Google;

3) za pośrednictwem konta ePUAP;

4) za pomocą certyfikatu kwalifikowanego.

4. Użytkownik nie może ujawniać danych dostępowych do konta osobom trzecim. W przypadku ich ujawnienia, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za czynności dokonane z wykorzystaniem konta na LIBOI. Województwo Lubelskie, ani żadna z Jednostek Samorządu Terytorialnego, nie ponosi wówczas jakiejkolwiek odpowiedzialności za wyrządzoną w ten sposób szkodę.

5. Konto Użytkownika na LIBOI jest ściśle powiązane z adresem e-mail podanym podczas rejestracji. W związku z powyższym Użytkownik może się posługiwać jedynie adresami e-mail, do których ma wyłączny dostęp.

6. W przypadku podejrzenia uzyskania danych dostępowych do profilu przez osoby nieuprawnione, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wysyłając informację pocztą elektroniczną z konta, do którego przypisany jest profil użytkownika na adres wrota@lubelskie.pl lub pisemnie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin w przypadku utraty dostępu do konta e-mail.

7. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez administratora regionalnego w celach bezpieczeństwa następujących danych technicznych i technologicznych:

1) adres IP,

2) wywołany adres internetowy (url),

3) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na stronę LIBOI,

4) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,

5) innych informacji transmitowanych protokołem http, https.

8. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez administratora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

§ 5.    1. Dokument uznaje się za dostarczony do Urzędu po dostarczeniu Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), wygenerowanego i odesłanego automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu w skrzynce kontaktowej Urzędu.

2. Użytkownik wyraża zgodę na doręczanie UPO drogą elektroniczną przez Urzędy.

3. Odpowiedzi wysyłane przez Urząd do Użytkownika zostaną doręczone zgodnie z wolą wyrażoną przez Użytkownika.

4. Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze niezgodnym z treścią wymaganą w formularzu. Administratorzy systemu nie ponoszą odpowiedzialności za sprzeczne z prawem działania Użytkownika.

5. Administratorzy systemu mają prawo odrzucania dokumentów elektronicznych zwierających wirusy, lub inne zagrożenia dla systemu teleinformatycznego LIBOI.

§ 6.    1. Niniejszego regulamin może być zmieniony w trybie właściwym dla jego przyjęcia. O każdej zmianie Użytkownicy będą informowani w widocznymi miejscu na stronie głównej liboi.lubelskie.pl lub wiadomością przekazaną na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika.

2. W przypadku odmowy akceptacji nowej treści regulaminu przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie administratora regionalnego. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści regulaminu oznacza rezygnację z korzystania usług świadczonych w serwisie LIBOI.

3. Nowelizacja aktów prawnych, wymienionych w § 2, niewpływająca na treść niniejszego regulaminu, nie wymaga zmiany regulaminu.

Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.